Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Opublikowano: Dz. U. z 2019 r., poz. 686

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata jest nieprzekroczenie 17. roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ukończenie 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych pozwala uzyskać wykształcenie plastyczne i ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Przed egzaminem wstępnym są  prowadzone zapisy do szkoły poprzez e-mail: 
rekrutacja@bielskiplastyk.pl

 

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych należy wypełnić Wniosek do 5-letniego PLSP im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2022-2023 i przesłać go wraz ze świadectwem klasy 7 oraz wykazem ocen z pierwszego półrocza klasy 8 na adres 
rekrutacja@bielskiplastyk.pl do 10 czerwca 2022 r. 

W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 

Egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych obejmuje: 

egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej (praca plastyczna na zadany temat wykonana w technice określonej przez komisję egzaminacyjną).

Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja rekrutacyjna i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej.

egzamin teoretyczny – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej.

 

Kryteria oceny: 

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

– poprawność kompozycji zadanego tematu,

– zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także w malarstwie – koloru),

– różnorodność środków ekspresji plastycznej. 

Część teoretyczna – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej. Zagadnienia – do pobrania tutaj.

 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:  

– rysunek: 0-10 punktów,

– malarstwo: 0-10 punktów,

– kompozycja przestrzenna: 0-10 punktów,

– egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej: 0-10 punktów.

 

 

Egzamin wstępny do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023
przeprowadzony zostanie w dniach 14 i 15 czerwca 2022 r.

 

14 czerwca 2022 r. 

– rysunek (temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła),

– malarstwo (temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła),

– kompozycja przestrzenna (prace z wyobraźni na zadany temat, czas trwania 90 minut).

 

15 czerwca 2022 r. 

– egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej. Zagadnienia do pobrania tutaj.

 

 

Warunkiem przyjęcia kandydata do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej jest uzyskanie co najmniej 20 punktów z 40 możliwych. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminów dyskwalifikuje kandydata.

 

 

Egzamin wstępny do szkoły w części praktycznej
odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. według harmonogramu:

 

08:30 – sprawdzenie obecności na podstawie legitymacji szkolnych, przydzielenie kandydatów do sal,

09:00-11:00 – rysunek – martwa natura, czas trwania – 120 minut,

11:00-11:15 – przerwa,

11:15-13:15 – malarstwo – martwa natura, czas trwania – 120 minut,

13:15-13:30 – przerwa,

13:30-15:00 – kompozycja przestrzenna – praca z wyobraźni na zadany przez komisję temat, czas trwania – 90 minut.

 

Na egzamin praktyczny, kandydaci przynoszą z sobą:

– 2 ołówki miękkie (3B, 5B) i 1 ołówek (HB), gumkę do gumowania, temperówkę,

– farby plakatowe, akrylowe lub tempery min 6 kolorów, pędzle różnej wielkości (min 3 sztuki, w tym 1 płaski i 1 okrągły), naczynie na wodę, paletę do mieszania kolorów, szmatkę do wycierania pędzli,

– nożyczki, linijkę (min 15-20 cm), przezroczystą taśmę klejącą, klej do papieru, 5 kartek bloku technicznego format A3.

 

Egzamin wstępny do szkoły w części teoretycznej
odbędzie się 15 czerwca 2022 r. według harmonogramu:

08:30 – sprawdzenie obecności na podstawie legitymacji szkolnych, przydzielenie kandydatów do sal,

09:00 – odpowiedzi ustne kandydatów przed komisją kwalifikacyjno-rekrutacyjną.

 

KARTKI NA EGZAMIN Z RYSUNKU I MALARSTWA ZAPEWNIA SZKOŁA.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH 5-LETNIEGO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JULIANA FAŁATA W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej będzie opublikowane na stronie szkoły w dniu 22 czerwca 2022 r. – godz. 12:00.

 

Jeśli liczba kandydatów zakwalifikowanych będzie większa niż ilość miejsc, decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły uwarunkowana będzie ilością uzyskanych przez niego punktów podczas egzaminu praktycznego.

 

Kandydaci z listy zakwalifikowanych zostaną przyjęci do szkoły po złożeniu oryginałów dokumentów zgodnie z harmonogramem składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych.

 

Wniosek do 5-letniego PLSP im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2022-2023

Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych 2022-2023

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo