Egzaminy wstępne do 4-letniego Liceum Plastycznego

Do klasy pierwszej 4-letniego Liceum Plastycznego przyjmuje się absolwentów klasy III gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 17 lat, wykazują się uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi.

SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU ELEKTRONICZNEGO!

Na egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.

 

10 czerwca 2019 r. – rysunek i malarstwo (godz. 9.00-13.00)

11 czerwca 2019 r. – kompozycja (godz. 9.00-11.00)

11 czerwca 2019 r. – wypowiedź ustna (od godz. 12.00)

 

10 czerwca:

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

♦ 1 miękki ołówek /2B-6B/,

♦ 1 ołówek /HB/,

♦ gumkę do gumowania,

Kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

 

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

♦ farby plakatowe lub tempery,
♦ pędzle,
♦ pojemnik na wodę,
♦ paletę do mieszania kolorów.

Kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

 

11 czerwca:

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

♦ blok rysunkowy format A3,

♦ szary papier,

♦ nożyczki,

♦ linijkę,

♦ ołówek,

♦ gumkę do gumowania,

♦ klej,

♦ taśma klejąca przeźroczysta /wąska/.

 

11 czerwca:

W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata różnymi dziedzinami sztuki i zjawiskami kulturalnymi. Na podstawie zagadnień do egzaminu opracowane zostaną szczegółowe pytania: Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki. Kandydat w czasie egzaminu będzie losował 2 pytania, na które będzie udzielał odpowiedzi w formie ustnej (czas na przygotowanie – ok. 10 minut).

 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 18 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.

 

Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły, zobowiązane są do złożenia w dniach od 22 czerwca – 28 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

♦ oryginał świadectwa III klasy gimnazjum,

♦ oryginał wyniku egzaminu gimnazjalnego,

♦ kartę zdrowia (wydaje higienistka szkolna na zakończenie roku szkolnego).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Dlaczego szkoły nie ma w elektronicznym systemie logowania?

ZSP jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych, należy dostarczyć wymagany przez szkołę komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych.

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (kurz, farby, rozpuszczalniki) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wystarczy zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, na którym będzie informacja o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w Liceum Plastycznym, pieczątka i podpis lekarza oraz pieczątka przychodni.

 

 

4-letnie Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej prowadzi nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie specjalności artystycznej: 

 

♦ techniki graficzne / projektowanie graficzne

♦ techniki graficzne / techniki druku artystycznego

♦ formy użytkowe – wzornictwo / tkanina artystyczna

 

Nauka obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne (rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne) oraz ogólnokształcące, co pozwala absolwentom, po zdaniu egzaminu maturalnego na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach o różnym profilu, nie tylko plastycznym.

 

 

Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych opublikowano: Dz. U. z 2014 r. poz. 686.

 

♦ W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 

♦ Egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (prace plastyczne na zadany temat wykonane w technice określonej przez komisję egzaminacyjną);
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;

♦ Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja rekrutacyjna i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej.

♦ Kryteria oceny:

Część praktyczna:

 • poprawność kompozycji zadanego tematu;
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność określania kształtu formy, światłocienia, postrzegania proporcji, bryły, perspektywy, a także w malarstwie – koloru);
 • różnorodność środków ekspresji plastycznej. 

Część teoretyczna:

 • wykazanie się wiedzą w zakresie różnych dziedzin sztuk plastycznych.

♦ Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:

 • rysunek: 0-10 punktów,
 • malarstwo: 0-10 punktów,
 • kompozycja: 0-10 punktów,
 • ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki czy zjawiska kulturalnego: 0-10 punktów.

♦ Egzaminy wstępne przeprowadzane są w ciągu dwóch dniach;

 • dzień pierwszy

rysunek – temat: martwa natura, czas trwania 120 min., format A3,

malarstwo – temat: martwa natura, czas trwania 120 min., format A3.

 • dzień drugi

temat z kompozycji przestrzennej (praca z wyobraźni na zadany temat), czas trwania 120 min.

 

 • egzamin ustny obejmujący znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (egzamin odbędzie po części egzaminu z kompozycji).

 

♦ Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej jest uzyskanie przez kandydata najmniej 20 punktów. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek  części egzaminów dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat do 4-letniego Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej składa w terminie do 06 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły białą teczkę, opisaną według wzoru:

imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, pesel oraz nazwa szkoły, do której kandydat składa dokumenty.

 

Wykaz dokumentów w teczce:

♦ Wniosek do 4-letniego Liceum Plastycznego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania),

świadectwo z klasy drugiej gimnazjum,

odpis ocen z pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum albo wydruk z dziennika elektronicznego opatrzony pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy,

zaświadczenie lekarskie (wydaje lekarz pediatra o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej),

3 zdjęcia legitymacyjne (na odwrocie opisane).

Zapisy do szkoły można dokonać od 01 kwietnia 2019 r. do 06 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły (I piętro, pokój nr 200) – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

 

Informacje o egzaminach wstępnych do 4-letniego Liceum Plastycznego

Wniosek do 4-letniego Liceum Plastycznego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo