Liceum – informacje o egzaminie wstępnym

Rozpoczęła się rekrutacja do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej. W roku szkolnym 2018/2019 możliwe jest otwarcie trzech oddziałów klas pierwszych.

Szkoła prowadzi nabór na kierunki:

♦ techniki graficzne – projektowanie graficzne

♦ techniki graficzne – techniki druku artystycznego

♦ formy użytkowe – tkanina artystyczna

 

Nauka obejmuje kształcenie artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, specjalność artystyczna, podstawy projektowania, fotografia i multimedia) oraz ogólnokształcące, co pozwala absolwentom, po zdaniu egzaminu maturalnego na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach o różnym profilu, nie tylko plastycznym.

 

Nabór do Liceum Plastycznego nie jest uwzględniony w systemie elektronicznej rekrutacji. Oznacza to, że wymagane dokumenty należy złożyć tradycyjnie w sekretariacie szkoły do 8 czerwca 2018 r.

Egzamin wstępny odbędzie się 11 i 12 czerwca 2018 r. – będzie trwał 2 dni.

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów gimnazjów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 17 lat, wykazują się uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi.

Na egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.

11 czerwca 2018 r. – rysunek i malarstwo – egzamin praktyczny (godz. 9.00-13.00);

12 czerwca 2018 r. – wypowiedź ustna – egzamin teoretyczny (godz. 9.00-11.00) i kompozycja przestrzenna – egzamin praktyczny (godz. 11.00-13.00).

11 czerwca:

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

♦ 1 miękki ołówek /2B-6B/;

♦ 1 ołówek /HB/;

♦ gumkę do gumowania;

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

♦ farby plakatowe lub tempery;
♦ pędzle;
♦ pojemnik na wodę;
♦ paletę do mieszania kolorów.

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

12 czerwca:

Na egzamin z kompozycji przestrzennej należy ze sobą przynieść:

♦ papier kolorowy;

♦ szary papier;

♦ nożyczki;

♦ linijkę;

♦ ołówek;

♦ gumkę do gumowania;

♦ klej.

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata różnymi dziedzinami sztuki i zjawiskami kulturalnymi. W osobnej zakładce zamieszczamy listę zagadnień, na podstawie których opracowane zostaną szczegółowe pytania. Kandydat w czasie egzaminu będzie losował 2 pytania, na które będzie udzielał odpowiedzi w formie ustnej (czas na przygotowanie – ok. 10 minut).

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 czerwca o godz. 12.00.

Kandydat do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej w terminie do 8 czerwca 2018 r. powinien złożyć w sekretariacie szkoły opisaną teczkę z następującymi dokumentami:

♦ podanie do LP 2018-2019,

świadectwo z klasy drugiej gimnazjum,

zaświadczenie lekarskie (wydaje lekarz pediatra o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej),

3 zdjęcia legitymacyjne (na odwrocie opisane).

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły (I piętro, pokój nr 200) – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Przy składaniu dokumentów do Liceum Plastycznego na życzenie kandydata przeprowadzamy konsultacje indywidualne.

Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły, powinny w dniach 22 czerwca – 29 czerwca 2018 r. przynieść

♦ oryginał świadectwa III klasy gimnazjum;

♦ oryginał wyniku egzaminu gimnazjalnego;

♦ kartę zdrowia (wydaje higienistka szkolna na zakończenie roku szkolnego).

 

podanie do LP 2018-2019

wzór opisania teczki dla kandydata do LP

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo