Nagrody i odznaczenia państwowe dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

Kilkoro nauczycieli i nauczycielki naszej szkoły otrzymało państwowe nagrody i odznaczenia.

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał pani Sabinie Staniurze Złoty Medal za długotrwałą służbę. 

Pani mgr Sabina Staniura, absolwentka wydziału grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jest nauczycielką z 30 letnim stażem w pracy pedagogicznej. Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce otrzymała nagrodę II stopnia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz liczne nagrody dyrektora szkoły. Własne zaangażowanie w realizację pracy dydaktycznej łączy z wymaganiami względem swoich uczniów, od ponad 20 lat pełniąc równocześnie funkcję wicedyrektora szkoły. Efektem pracy dydaktycznej Pani mgr Sabiny Staniury są wysokie miejsca uzyskiwane przez uczniów szkoły w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych. Liczna grupa absolwentów kontynuuje naukę w Akademiach Sztuk Pięknych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Pani mgr Sabiny Staniury w organizowaniu od 25 lat Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. Pani mgr Sabina Staniura jest świadoma odpowiedzialności, jaka ciąży na szkole za wychowanie człowieka światłego, wrażliwego i aktywnego społecznie.

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał pani Dorocie Dusińskiej Złoty Medal za długotrwałą służbę. 

Pani mgr Dorota Dusińska jest nauczycielką z 30 letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Uzyskuje znakomite wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Potrafi zainteresować uczniów i uczennice swoim przedmiotem, czego dowodem jest udział młodzieży w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadzie z historii sztuki, na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach metodycznych dotyczących historii sztuki. W roku 2011 za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce otrzymała nagrodę II stopnia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Wielokrotnie też otrzymywała nagrody dyrektora szkoły. Pani Dorota Dusińska cieszy się ogromnym szacunkiem młodzieży i ich rodziców.

Uczniowie Pani Doroty Dusińskiej są studentami bądź absolwentami historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał pani Annie Kruliczak Srebrny Medal.

Pani mgr Anna Kruliczak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jest nauczycielką matematyki z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i kompetencje poprzez uczestnictwo w seminariach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej. Wiedza matematyczna oraz umiejętności dydaktyczne Pani Kruliczak przekładają się od lat na wysoką zdawalność jej uczniów i uczennic na egzaminie maturalnym. Jest nauczycielką pracowitą, sumienną i prawą. Wykazuje się taktem pedagogicznym, skutecznie wspiera proces edukacyjny i rozwój emocjonalny swoich wychowanków/ek. Za nienaganną pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych otrzymywała wielokrotnie nagrody dyrektora szkoły.

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał panu Ryszardowi Kwakowi Srebrny Medal.

Pan mgr Ryszard Kwak, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest nauczycielem z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela rzeźby w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Jest przykładem nauczyciela kompetentnego, rzetelnego i przychylnego młodzieży. W 2019 roku zainicjował i zorganizował seminarium  dla nauczycieli i zainteresowanej młodzieży na temat twórczości Igora Mitoraja. Był także współorganizatorem seminarium na temat metodyki nauczania rzeźby w liceach plastycznych. Jest nauczycielem szanowanym przez młodzież i kolegów artystów. Za swoją dotychczasową pracę otrzymał wielokrotnie nagrody Dyrektora szkoły. Uczniowie i uczennice Pana Ryszarda Kwaka z powodzeniem kontynuują dalszą edukację w Akademiach Sztuk Pięknych i innych wyższych uczelniach artystycznych.

 

 

Dyrektor CEA w Warszawie dr Zdzisław Bujanowski przyznał Nagrodę za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego Panu wicedyrektorowi Szymonowi Kłuskowi.

Pan mgr Szymon Kłusek jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W Zespole Szkół Plastycznych zatrudniony jest na stanowisku nauczyciela geografii, informatyki oraz grafiki komputerowej. Od 2019 r. powierzona mu została funkcja wicedyrektora szkoły w sekcji przedmiotów ogólnokształcących.

Cechą charakterystyczną pracy dydaktyczno-wychowawczej Pana Szymona Kłuska jest dbałość o wysoki poziom wykładanych przedmiotów. Kompetentny, a w zakresie nauczanych przedmiotów – pasjonat. Odpowiedzialnie realizuje powierzone mu zadania. Umiejętnie współpracuje z nauczycielami/kami, współdziała z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, dzięki czemu zyskał sympatię i szacunek wśród młodzieży oraz jest dla niej niewątpliwie autorytetem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Pan Szymona Kłuska w organizację Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych, którego współorganizatorem wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jest nasza szkoła. Przez dyrekcję i grono pedagogiczne jest postrzegany jako osoba o ogromnej kulturze osobistej i nienagannej etyce nauczyciela. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków pan Szymon Kłusek wielokrotnie otrzymywał nagrody dyrektora szkoły.

 

 

Dyrektor CEA w Warszawie dr Zdzisław Bujanowski przyznał Nagrodę za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego Pani Małgorzacie Urbańczyk-Luranc.

Pani Małgorzata Urbańczyk-Luranc, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  w Katowicach, zatrudniona w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystyczno-zawodowych.

Pod opieką merytoryczną pani Urbańczyk-Luranc powstają co roku dyplomy ze specjalizacji – projektowanie graficzne. Uczniowie i uczennice, prowadzeni przez panią Urbańczyk-Luranc, osiągają liczne sukcesy artystyczne. Ponadto, już jako absolwenci/tki szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na różnych kierunkach uczelni artystycznych, w tym projektowych, takich jak: projektowanie graficzne czy formy przemysłowe. Pani Urbańczyk-Luranc stawia sobie i uczniom/uczennicom wysokie wymagania. Dąży do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie uczonych przedmiotów, skutecznie też motywuje do tego młodzież. Jest nauczycielką o wysokiej kulturze osobistej, cenioną przez młodzież i szanowaną przez współpracowników. Pani Małgorzata Urbańczyk-Luranc za swoją dotychczasową pracę otrzymywała nagrody dyrektora szkoły.

 

 

Pan Tadeusz Król, emerytowany nauczyciel szkoły, został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego, Brązowym Medalem Gloria Artis.

Pan Tadeusz Król był zatrudniony w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej od 1986 do 2020 r. roku. Jest absolwentem wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W naszej szkole pracował na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystyczno-zawodowych. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Specjalnością pana Tadeusza Króla były zajęcia z przedmiotów rysunek i malarstwo oraz reklamy wizualnej (do 1999 roku pracownia wystawiennictwa), grafika warsztatowa. Prowadził zajęcia z w/w przedmiotów nieprzerwanie od momentu zatrudnienia. Zajęcia artystyczno-zawodowe prowadzone pod kierunkiem Pana Tadeusza Króla odznaczały się wyjątkową fachowością i znakomitym podejściem pedagoga do uczniów. W czasie swojej długoletniej pracy wykształcił bardzo wielu młodych artystów-plastyków, którzy ukończyli wyższe szkoły artystyczne i stali się twórcami sztuki. W codziennej  pracy umiejętnie nawiązywał do historii i tradycji szkoły. Budując w ten sposób poczucie tożsamości i więzi z absolwentami/tkami.

Od 2005 roku w naszej szkole istnieje Galeria Akcent, jako miejsce prezentacji prac plastycznych znanych artystów – pedagogów wyższych uczelni artystycznych. Każdej wystawie towarzyszy spotkanie twórcy z uczniami naszej szkoły. To niezwykle cenne zjawisko jest dziełem Pana Tadeusza Króla, który był pomysłodawcą powstania tej galerii oraz jej wieloletnim moderatorem.

Właściwie reprezentował szkołę na zewnątrz, szczególnie w środowisku lokalnym, współpracując z instytucjami kultury na terenie Bielska-Białej. W swojej pracy dydaktycznej podkreślał potrzebę kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pan Tadeusz Król z szacunkiem odnosił się do dokonań współpracowników/czek i uczniów/uczennic. Był  świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na szkole za wychowanie człowieka światłego, wrażliwego i aktywnego społecznie.

O poziomie i umiejętnościach dydaktycznych Tadeusza Króla jako nauczyciela naszej szkoły świadczą nagrody i osiągnięcia uczniów i uczennic. 

W 2010 i 2011 roku w Zespołach Szkół Plastycznych Lublina i Gdyni Pan Tadeusz Król przeprowadził autorskie seminarium dla nauczycieli/ek rysunku i malarstwa średnich szkół plastycznych.

W 2009 roku napisał i opracował graficznie książkę „Nauka malowania” wydaną przez Wydawnictwo Szkolne PWN w Warszawie. Pan Tadeusz Król był nauczycielem wymagających od siebie i uczniów/uczennic, jednocześnie tolerancyjnym i rozumiejących problemy młodzieży. Poprzez swoją zaangażowaną postawę był przez nich lubiany. Uczniowie i uczennice doceniali jego indywidualną twórczość graficzną i malarską oraz merytoryczność przygotowania zawodowego, zwłaszcza jako nauczyciela rysunku i malarstwa.       

 

Następujący nauczyciele i nauczycielki otrzymali w tym roku Nagrodę Dyrektora szkoły:

mgr Sabina Staniura,

mgr Szymon Kłusek

mgr Barbara Cyran

dr Aleksandra Czudek

mgr Natalia Dmoch

mgr Agnieszka Fuczik

mgr Jadwiga Jarosz

mgr Ryszard Kwak

dr Piotr Kwaśny

mgr Sebastian Legutko

mgr Bożena Tarczoń

 

Gratulujemy!

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo