Podziękowania dla Dyrektora Seniora Andrzeja Rubinkiewicza

Po 35 latach pełnienia funkcji dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej p. Andrzej Rubinkiewicz z dniem 1 września 2022 r. przeszedł na emeryturę. Tym samym tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego nabrało wyjątkowego charakteru. Swoją obecnością na uroczystości podziękowań dla Dyrektora Seniora Rubinkiewicza zaszczycili nas przedstawicie Urzędu Miasta: Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Adam Ruśniak oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji p. Przemysław Smyczek. Wyjątkowość wydarzenia podkreśliła obecność rodziny Dyrektora Seniora: małżonki – p. Iwony Rubinkiewicz, syna – p. Szymona Rubinkiewicza wraz z p. Zofią Cieślik, syna – p. doc. dra hab. n. med. Mateusza Rubinkiewicza wraz z małżonką p. dr n. med. Katarzyną Zbierską-Rubinkiewicz. W uroczystości wzięli udział także p. Mariusz Więcławik oraz przyjaciel z lat studenckich – p. prof. dr hab. Ryszard Skowron wraz z małżonką p. Danutą Skowron.

W podziękowaniach dla Dyrektora Seniora uczestniczyli także Przyjaciele szkoły, z którymi Dyrektor Rubinkiewicz współpracował przez wiele lat: p. Agata Smalcerz – Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, p. Sabina Staniura, która pełniła funkcję wicedyrektora szkoły przez 20 lat oraz małżonek p. Norbert Staniura, p. prof. dr hab. Janusz Karbowniczek, p. prof. dr hab. Elżbieta Kuraj, p. Andrzej Kucybała – Dyrektor Senior Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, p. Barbara Cybulska-Konsek – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, p. inż. Krzysztof Cygonik, p. Tomasz Tekieli – Przewodniczący Rady Rodziców, p. Marek Lasek – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców.

Dyrektor Szymon Kłusek odczytał pismo dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dra Zdzisława Bujanowskiego z wyrazami najwyższego uznania i wdzięczności za ogromne zaangażowanie, a następnie przedstawił imponujący dorobek zawodowy p. Andrzeja Rubinkiewicza. Pani Wicedyrektor dr Agata Ruman w imieniu dyrekcji oraz grona pedagogicznego wyraziła wdzięczność i życzenia wszelkiej pomyślności.

Szczere podziękowania oraz gromkie brawa Dyrektor Senior otrzymał również od uczniów i uczennic.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Aleksandry Nykiel – laureatki nagrodę publiczności na 56. edycji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/9/podziekowania-za-35-lat 

 

 

Pan Andrzej Rubinkiewicz urodził się 13 sierpnia 1956 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1984 roku w macierzystej uczelni ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Historii. W 1987 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego sfinalizował studia w zakresie Nauk o Społeczeństwie i Wiedzy Obywatelskiej. Później studiował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskał uprawnienia do Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej (wcześniej Zespołem Szkół Plastycznych) związany  jest od 1982 roku, początkowo jako nauczyciel historii, a od 1987 roku również poprzez piastowane stanowisko dyrektora szkoły. Tę funkcję pan Andrzej Rubinkiewicz sprawował przez 35 lat, do 31 sierpnia 2022 r.

W trakcie pełnienia obowiązków dyrektora nieustannie zabiegał o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkole – zarówno z przedmiotów artystyczno-zawodowych, jak i ogólnokształcących, dbał również o bezpieczeństwo kształcącej się w niej młodzieży.

Wraz z troską dyrektora Rubinkiewicza o bezpieczeństwo, higienę i zaplecze szkoły, szły starania o funkcjonalne i możliwie najbardziej nowoczesne wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na uwagę zasługują wysiłki dyrektora dotyczące modernizacji budynku szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem remontu elewacji. Wśród wielu wykonanych w ostatnich latach prac wymienić należy remont kapitalny sali gimnastycznej wraz z elewacją, remont kapitalny parteru, I i II piętra z przystosowaniem oświetlenia na szkolną Galerię Akcent.

Modernizacja biblioteki szkolnej jest kolejnym, zasługującym na wyróżnienie aspektem pracy Pana Andrzeja Rubinkiewicza, który systematycznie zabiegał o pozyskanie funduszy na wzbogacanie księgozbioru. Przy jego staraniach pozyskano środki finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co istotnie wzbogaciło księgozbiór szkolnej biblioteki. Dumą dyrektora było przygotowanie czytelni, umożliwiającej młodzieży korzystanie na miejscu z wielu cennych książek z zakresu historii sztuki oraz aktualnych czasopism poświęconych zagadnieniom sztuki współczesnej.

W ramach środków pozyskanych z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonany został remont pracowni: rzeźby, historii sztuki i grafiki. Dzięki staraniom Dyrektora Rubinkiewicza możliwy był, w ostatnim roku jego kadencji, zakup wyposażenia do pracowni 205 i 309, zakupione zostały też tablety graficzne, komputery z oprogramowaniem oraz aparaty do pracowni fotografii i filmu. Ponadto wyremontowano i odpowiednio wyposażono salę 102 na potrzeby projektowania graficznego. Wyremontowane zostały również pomieszczenia dla administracji.

Całokształt tak prowadzonych działań sprawia, że wyremontowana, czysta i zadbana szkoła, dobrze wyposażone pracownie plastyczne i sale wykładowe oraz pomieszczenia biurowe stały się prawdziwą wizytówką zapobiegliwego gospodarza szkoły w osobie pana Andrzeja Rubinkiewicza.

Dzięki staraniom dyrektora możliwe jest również funkcjonowanie szkolnej Galerii Akcent, w której swoje prace mogą prezentować obecni uczniowie, zaproszeni artyści, absolwenci szkoły, oraz jej nauczyciele. Regularnie przygotowywane są wystawy, którym towarzyszą spotkania uczniów i nauczycieli z artystami. W Galerii Akcent swoje prace prezentowali m. in. Stanisław Baj, Antoni Cygan, Eugeniusz Delekta, Jerzy Jędrysiak, Michał Kliś, Ryszard Otręba, Artur Przebindowski, Jacek Rykała, Stanisław Sobolewski, Jan Szmatloch, Karol Śliwka, Maria Targońska, Stanisław Wieczorek, Ernest Zawada.

Znaczenie szkoły na mapie Polski zaznaczyło się jeszcze jedną szczególną formą aktywności  pana Andrzeja Rubinkiewicza. Jest on pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Konkurs jest organizowany od 1993 roku pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a w roku szkolnym 2021/2022 szkoła obchodziła jej okrągłą 15. edycję. Z uwagi na wysoki poziom artystyczny nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac oraz skład jury tworzony przez uznanych profesorów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski, konkurs ten zapisał się na trwałe w tradycję średniego szkolnictwa artystycznego. Znaczenie Biennale jest szczególnego rodzaju – nie jest bowiem tylko pokazem prac, ale też przyczynkiem do dyskusji nad kondycją współczesnej edukacji artystycznej oraz okazją do spotkań młodych twórców z całej Polski oraz ich nauczycieli. Sympozja towarzyszące każdorazowo Biennale, zyskały uznanie nie mniejsze niż same wystawy, które są cyklicznie prezentowane w Bielskiej Galerii BWA.

Seminaria dla nauczycieli towarzyszące Biennale, dotyczące metod kształcenia rysunku i malarstwa prowadzone były przez wybitnych artystów, między innymi: prof. Stanisława Baja, prof. Stanisława Tabisza, prof. Józefa Budkę, prof. Janusza Karbowniczka czy prof. Antoniego Cygana.

Zarówno organizacja biennale, jak i funkcjonowanie Galerii Akcent, przyczyniają się do rozwoju świadomości artystycznej uczniów. Należy również wspomnieć o wpływie tych wydarzeń na życie kulturalne miasta. O tym, jak istotne są to imprezy, świadczą obecność na wernisażach przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej, władz miasta, czy artykuły w lokalnej prasie.

Dyrektor Rubinkiewicz zorganizował również seminaria dla nauczycieli szkoły z udziałem cenionych artystów takich jak: Karol Śliwka, prof. Ryszard Otręba, prof. Stanisław Wieczorek, prof. Stanisław Sobolewski czy prof. Maria Targońska.

Ponadto inicjował i wspierał działania artystyczne, w których również młodzież mogła brać bezpośrednio udział.  W 2017 r. zainicjował organizację pleneru malarskiego w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w którym wzięła udział młodzież bielskiego i katowickiego liceum plastycznego.

Z inicjatywy pana Rubinkiewicza, w trakcie piastowania przez niego funkcji dyrektora szkoły, nauczyciele bielskiej szkoły plastycznej mieli możliwość ustawicznego doskonalenia się dzięki różnorodnym formom szkoleń. Stwarzając odpowiednie warunki do nauki i pracy, Dyrektor Andrzej Rubinkiewicz dbał o podnoszenie poziomu edukacji w szkole. Uczniowie zdobywali liczne osiągnięcia w konkursach artystycznych, a absolwenci szkoły kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach. W zestawieniu szkół średnich, które co roku opracowuje czasopismo „Perspektywy” nasza szkoła otrzymała w ostatnich latach tytuł honorowy Srebrnej Szkoły – w 2019 r. oraz dwukrotnie Brązowej Szkoły – w 2020 i 2021 r.

W naszej placówce funkcjonuje Zespół Wychowawczy kierowany przez dyrektora szkoły, który szczególną troską otacza młodzież z rozmaitymi problemami, szukając rozwiązania najbardziej korzystnego dla indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży Dyrektor, z ramienia szkoły nawiązał aktywną współpracę z pracownikami Zespołu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych nr 3 w Bielsku-Białej oraz poradnią PsychoMedical w Bielsku-Białej.

Pan Andrzej Rubinkiewicz w trakcie sprawowania funkcji dyrektora szkoły za swój wkład w szkolnictwo artystyczne i zaangażowanie swoich działania był wielokrotnie nagradzany:

  • W roku 1989 został uhonorowany przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Nagrodą za Dobroczynną Pracę.
  • W roku 1991 otrzymał Nagrodę Indywidualną I Stopnia Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego.
  • W 1993 r. otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki Nagrodę Indywidualną II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
  • W 1998 r. uzyskał Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” Ministra Kultury i Sztuki oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”.
  • W 1998 r. został nagrodzony przez Prezydenta Bielska-Białej.
  • W 2004 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
  • Centrum Edukacji Artystycznej kilkukrotnie przyznało Panu Andrzejowi Rubinkiewiczowi Nagrodę Indywidualną I Stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.
  • W roku 2018 r. Dyrektor Rubinkiewicz został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

 

             Pan Andrzej Rubinkiewicz jako pedagog jest lubianym i szanowanym przez młodzież nauczycielem historii. Młodzi ludzie wyjątkowo baczni, nierzadko surowi obserwatorzy życia i postaw ludzkich, dostrzegają trud, mądrość i wykraczającą poza doraźne cele aktywność dyrektora ich szkoły. Na co dzień obcują z Jego postawą, otwartą zarówno na propozycje Samorządu Uczniowskiego, jak i sugestie pojedynczych uczniów czy ich rodziców. Dostrzegają nie tylko wymagania i konsekwencje działań, ale także wolę niesienia pomocy, zainteresowanie sprawami młodego człowieka, swoistą kompilację surowości z łagodnością, taktowność postępowania i dyskrecję.

             Jako dyrektor szkoły, Pan Rubinkiewicz często akcentował wagę wszechstronnego przygotowania młodzieży do ról odbiorców i twórców szeroko rozumianej sztuki. Na każdym kroku podkreślana była przez niego potrzeba kultywowania tradycji i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. Kładł szczególny nacisk na rozwój intelektualnych i artystycznych predyspozycji uczniów, kształtowanie ich wrażliwości na wartości estetyczne i etyczne.

            Pan Andrzej Rubinkiewicz często akcentował wagę wszechstronnego przygotowania młodzieży do ról odbiorców i twórców szeroko rozumianej sztuki. Na każdym kroku podkreślana była przez niego potrzeba kultywowania tradycji i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. Kładł szczególny nacisk na rozwój intelektualnych i artystycznych predyspozycji uczniów, kształtowanie ich wrażliwości na wartości estetyczne i etyczne.

Pan Andrzej Rubinkiewicz jako dyrektor, nauczyciel i człowiek okazał się postacią wyjątkową. Wyjątkowość ta nie jest wynikiem zimnej, ukierunkowanej na własne cele spekulacji czy korzyści, jakże często obserwowanej dzisiaj na płaszczyźnie życia publicznego, ale obrazem postawy osobowej, wyrosłej z gruntu poszanowania wartości życia, szacunku dla ludzkich dokonań i uznania praw prowadzących do rozwoju człowieka, w szczególności rozwoju człowieka młodego, wchodzącego w dorosłe życie drogą doświadczenia szkolnego.

Ogromny wachlarz odważnie zakreślonych planów i ich realizacji, dokumentowanych na wielu poziomach postepowania w zakresie dydaktycznych, metodycznych i wychowawczych zadań szkoły, jest dowodem nie tylko trzeźwej świadomości miejsca i roli Dyrektora w procesie edukacji, ale przede wszystkim rozumienia istotności takich działań dla życia ucznia, jego rodziców oraz tych, z którymi, za jakiś czas, młody jeszcze dziś człowiek, będzie budował przyszły świat.

           Pan Andrzej Rubinkiewicz zapisze się w pamięci nas wszystkich jako człowiek przychylny drugiemu człowiekowi, pełny zrozumienia dla potrzeb innych, chętny do pomocy w zakresie swoich możliwości i kompetencji. Z postury wzbudzający respekt i powagę, skrywający wewnątrz dużą wrażliwość. W pełnieniu swoich dyrektorskich obowiązków konsekwentny, w swoich działaniach czasami bardzo stanowczy. Dużą zasługą Pana Rubinkiewicza w czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora szkoły było budowanie w szkole atmosfery życzliwości, dialogu, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Jak nikt inny,  potrafił w sposób kulturalny i skuteczny zażegnywać pojawiające się konflikty.

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo