Powołanie Pana Szymona Kłuska na stanowisko dyrektora szkoły

Od 01 września 2022 r. obowiązki dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej pełni mgr Szymon Kłusek.

Pan Szymon Kłusek od 01.09.2001 r. jest zatrudniony w PLSP im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na stanowisku nauczyciela geografii, informatyki oraz grafiki komputerowej. Od 01.09.2006 r. pełnił funkcję kierownika sekcji przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, a od 01.09.2019 r. powierzona mu została funkcja wicedyrektora szkoły w zakresie sekcji przedmiotów ogólnokształcących.

Dyrektor Szymon Kłusek systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 roku opracował i wdrożył podstawę programową do przedmiotu grafika komputerowa.

Pan Szymon Kłusek ukończył:

– Akademię Pedagogiczną w Krakowie – Wydział Geograficzno-Biologiczny, kierunek Geografia;

– Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie Informatyki;

– studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

– studia podyplomowe: Techniki Multimedialne i Grafika Komputerowa – Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie;

– szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;

– kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej (szkolenie aktualizacyjne) – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

– szkolenie aktualizacyjne Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – Ośrodek Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Wiedza zdobyta na studiach, a także kursach i szkoleniach, jest niezwykle przydatna w organizacji i działalności szkoły.

Pan Szymon Kłusek w 2000 r. otrzymał Nagrodę indywidualną II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, przyznaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków otrzymał nagrody dyrektora szkoły w latach: 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Pan dyrektor Szymon Kłusek w swojej pracy dydaktycznej uzyskuje bardzo dobre rezultaty, czego dowodem są wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych (gimnazjalny i maturalny). Cechą charakterystyczną pracy dydaktyczno-wychowawczej Pana Szymona Kłuska jest dbałość o wysoki poziom wykładanych przedmiotów. Z podejściem pełnym pasji i profesjonalizmu realizuje on podstawę programową. Pan Kłusek jest człowiekiem zawsze chętnym do pomocy, aktywnie zaangażowanym w życie szkoły i emocjonalnie z nią związanym. Rzetelnie, odpowiedzialnie i z oddaniem realizuje wytyczone zdania i cele, a swoje ambicje wiąże z pracą na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej i jego potrzebami.

Pan Szymon Kłusek umiejętnie współpracuje z gronem pedagogicznym, współdziała z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, dzięki czemu zyskał sympatię, zaufanie i szacunek wśród nauczycieli, rodziców oraz młodzieży, dla której niewątpliwie jest autorytetem. Pan mgr Szymon Kłusek jest stałym członkiem zespołu wychowawczego szkoły. Jest odpowiedzialny za przygotowanie wideokonferencji, nadzorował i wspomagał zdalną pracę nauczycieli, był niezastąpiony we wdrażaniu dziennika elektronicznego, służył pomocą techniczną i merytoryczną nauczycielom i uczniom przy wprowadzaniu wszelkich usprawnień czy modyfikacji w kontakcie uczniów ze szkołą tak,  by cele dydaktyczno-wychowawcze szkoły mogły być w pełni realizowane.  Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Pana Szymona Kłuska w organizację Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych, którego współorganizatorem wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jest nasza szkoła.

Od lat Pan Kłusek jest odpowiedzialny za organizację egzaminu maturalnego, a w przeszłości także gimnazjalnego. Realizuje to zadanie wzorowo. Wszystkie dotychczas przeprowadzone egzaminy zewnętrzne przebiegały bez problemów, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Przez dyrekcję i grono pedagogiczne jest postrzegany jako osoba o wysokiej kulturze osobistej i nienagannej etyce nauczyciela, dużych kompetencjach i wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku szkolnym. Jest człowiekiem skromnym i pracowitym, a także niezawodnym, odpowiedzialnym, uczciwym, uczynnym, solidnym i godnym zaufania.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo