Przejście na emeryturę Pana Tadeusza Króla

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 oficjalnie pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę Pana Tadeusza Króla.

Dziękujemy za pracę dydaktyczno-wychowawczą i za wszelkie dobro uczynione dla szkoły. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu gitarowe Angels Duo, w skład którego wchodzą Aleksander Anioł i Kamil Anioł – uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

(fot. Joanna Chudy, Gabriela Michta)

 

 

Pan Tadeusz Król był zatrudniony w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej od 1 września 1986 roku. Jest absolwentem wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni profesora Stanisława Wejmana obronił w 1985 roku. W naszej szkole pracował na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystyczno-zawodowych. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Specjalnością Tadeusza Króla były zajęcia z przedmiotów rysunek i malarstwo oraz reklamy wizualnej (do 1999 roku pracownia wystawiennictwa), grafika warsztatowa. Prowadził zajęcia z w/w przedmiotów nieprzerwanie od momentu zatrudnienia. Zajęcia artystyczno-zawodowe prowadzone pod kierunkiem Pana Tadeusza Króla odznaczały się wyjątkową fachowością i znakomitym podejściem pedagoga do uczniów. W czasie swojej długoletniej pracy wykształcił bardzo wielu młodych artystów-plastyków, którzy ukończyli wyższe szkoły artystyczne i stali się twórcami sztuki. W codziennej  pracy umiejętnie nawiązywał do historii i tradycji szkoły. Budując w ten sposób poczucie tożsamości i więzi z absolwentami.

Od 2005 roku w naszej szkole istnieje Galeria Akcent, jako miejsce prezentacji prac plastycznych znanych artystów – pedagogów wyższych uczelni artystycznych. Każdej wystawie towarzyszy spotkanie twórcy z uczniami naszej szkoły. To niezwykle cenne zjawisko jest dziełem Pana Tadeusza Króla, który był pomysłodawcą powstania tej galerii oraz jej wieloletnim moderatorem.

Właściwie reprezentował szkołę na zewnątrz, szczególnie w środowisku lokalnym, współpracując z instytucjami kultury na terenie Bielska-Białej. W swojej pracy dydaktycznej podkreślał potrzebę kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pan Tadeusz Król z szacunkiem odnosił się do dokonań współpracowników i uczniów. Był  świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na szkole za wychowanie człowieka światłego, wrażliwego i aktywnego społecznie.

O poziomie i umiejętnościach dydaktycznych Tadeusza Króla jako nauczyciela naszej szkoły świadczą nagrody i osiągnięcia uczniów. Najważniejsze z nich to konkursy regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

W 2010 i 2011 roku w Zespołach Szkół Plastycznych Lublina i Gdyni Pan Tadeusz Król przeprowadził autorskie seminarium dla nauczycieli rysunku i malarstwa średnich szkół plastycznych.

Liczne sukcesy uczniów idą w parze z indywidualnymi osiągnięciami Pana Tadeusza Króla jako artysty plastyka. Pan Tadeusz Król jest znanym i uznanym w środowisku plastycznym Bielska-Białej twórcą. Jest artystą czynnym zawodowo. W 2007 roku na 38 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” otrzymał wyróżnienie czasopisma Sztuka.pl.

W 2010 roku zrealizował dużą wystawę malarstwa pt. „Formy tracone” w Galerii Bielskiej BWA i w Galerii BWA Piwnice w Kielcach.

W 2009 roku napisał i opracował graficznie książkę „Nauka malowania” wydaną przez Wydawnictwo Szkolne PWN w Warszawie. Pan Tadeusz Król był nauczycielem wymagających od siebie i uczniów, jednocześnie tolerancyjnym i rozumiejących problemy młodzieży. Poprzez swoją zaangażowaną postawę był przez nich lubiany. Uczniowie doceniali jego indywidualną twórczość graficzną i malarską oraz merytoryczność przygotowania zawodowego, zwłaszcza jako nauczyciela rysunku i malarstwa.         

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo