Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Opublikowano: Dz. U. z 2014 r., poz. 686

 

♦ W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

♦ Egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych obejmuje:

— egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej (prace plastyczne na zadany temat wykonane w technice określonej
przez komisję egzaminacyjną),

— egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

♦ Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja rekrutacyjna i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej.

♦ Kryteria oceny:

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

— poprawność kompozycji zadanego tematu,

— zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także – w malarstwie – koloru),

— różnorodność środków ekspresji plastycznej.

Część teoretyczna (wypowiedź ustna):

— wykazanie się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

♦ Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:

— rysunek: 0-10 punktów,

— malarstwo: 0-10 punktów,

— kompozycja: 0-10 punktów,

— ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki czy zjawiska kulturalnego: 0-10 punktów.

♦ Egzaminy wstępne przeprowadzane są w ciągu dwóch dni;

dzień pierwszy

— rysunek – temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format A3,

— malarstwo – temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format A3.

dzień drugi

— dwa tematy z kompozycji (prace z wyobraźni na zadany temat, w tym kompozycja przestrzenna), czas trwania 120 minut,

— egzamin ustny obejmujący znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

♦ Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminów dyskwalifikuje kandydata.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo