Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych

Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata
w Bielsku-Białej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Opublikowano: Dz. U. z 2019 r., poz. 686

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

 

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych jest nieprzekroczenie 17. roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. 5-letnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych daje wykształcenie plastyczne i wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Przed egzaminem wstępnym są  prowadzone zapisy do szkoły poprzez e-mail: rekrutacja@bielskiplastyk.pl.

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych należy wypełnić wniosek, który jest do pobrania na stronie szkoły w zakładce (rekrutacja): http://bielskiplastyk.pl/rekrutacja/ i przesłać wraz ze świadectwem klasy 7 na adres rekrutacja@bielskiplastyk.pl. do dnia 18 czerwca 2020 r. 

W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych obejmuje: 

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej (praca plastyczna na zadany temat wykonana w technice określonej przez komisję egzaminacyjną),

Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja rekrutacyjna i są one objęte ochroną tajemnicy służbowej.

 

Kryteria oceny: 

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

 • poprawność kompozycji zadanego tematu,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także w malarstwie – koloru),
 • różnorodność środków ekspresji plastycznej. 

 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:  

 • rysunek: 0-10 punktów,
 • malarstwo: 0-10 punktów,
 • kompozycja przestrzenna: 0-10 punktów.

 

 

Egzamin wstępny do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzony zostanie w dniu 22 czerwca 2020 r. 

Egzamin do szkoły składa się z trzech części:

 • rysunek (temat: martwa natura, czas trwania 60 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła).
 • malarstwo (temat: martwa natura, czas trwania 60 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła).
 • kompozycja przestrzenna (prace z wyobraźni na zadany temat, czas trwania 60 minut – kartki zapewnia szkoła).

 

Warunkiem przyjęcia kandydata do 5-letniego Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej jest uzyskanie co najmniej 15 punktów z 30 możliwych. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminów dyskwalifikuje kandydata.

 

Egzamin wstępny do szkoły w części praktycznej odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. według harmonogramu:

08:30 – sprawdzenie obecności na podstawie legitymacji szkolnych, przydzielenie kandydatów do sal /zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia/,

09:00-10:00 – rysunek – martwa natura, czas trwania – 60 minut,

10:00-10:10 – przerwa,

10:10-11:10 – malarstwo – martwa natura, czas trwania – 60 minut,

11:10-11:30 – przerwa,

11:30-12:30 – kompozycja przestrzenna – praca z wyobraźni na zadany przez komisję temat, czas trwania – 60 minut.

 

Na egzamin praktyczny  kandydaci do szkoły przynoszą ze sobą:

 • 2 ołówki miękkie (3B, 5B) i 1 ołówek (HB), gumkę do gumowania,
 • farby plakatowe min 6 kolorów, pędzle (min 3 sztuki, 1 płaski i 1 okrągły), naczynie na wodę, paletę do mieszania kolorów
 • nożyczki, linijkę (min 15-20 cm), przezroczystą taśmę klejącą, klej do papieru.

KARTKI NA EGZAMIN ZAPEWNIA SZKOŁA.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH 5- LETNIEGO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JULIANA FAŁATA W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej będzie opublikowane na stronie szkoły w dniu 26 czerwca  2020 r. – godz. 12:00.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo