Rekrutacja

Bielsko-Biała, 28 maja 2020 r.

REKRUTACJA 

Uwaga Kandydaci
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata
w Bielsku-Białej

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z trwającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie kraju oraz podjętymi działaniami polegającymi na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii informujemy, że Regulamin Egzaminu Wstępnego ulega zmianie.

  

SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU ELEKTRONICZNEGO!

 

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej  – dla uczniów po 8 klasie szkoły podstawowej
na kierunki:

formy użytkowe – wzornictwo: tkanina artystyczna

techniki graficzne: techniki druku artystycznego

techniki graficzne: projektowanie graficzne

Uczniowie dokonują wyboru specjalności/specjalizacji na zakończenie nauki w klasie pierwszej.

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. 5-letnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych daje wykształcenie plastyczne i wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą do wszystkich kandydatów, aby wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły i świadectwo promocyjne z klasy 7  były przesyłane w formie elektronicznej (wniosek powinien być podpisany, zeskanowany lub czytelnie sfotografowany) do dnia 18 czerwca 2020 r. na adres rekrutacja@bielskiplastyk.pl.

Otrzymanie przez szkołę wniosku jest potwierdzane drogą e-maliową.

Ponadto wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres rekrutacja@bielskiplastyk.pl. Odpowiedź będzie przesyłana bez zbędnej zwłoki.

 

Egzamin wstępny do szkoły odbędzie się 22 czerwca 2020 r.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia będzie podczas egzaminu zastosowany reżim sanitarny, polegający na stosowaniu maseczek oraz rękawiczek ochronnych.
Ponadto informuję, że na terenie szkoły dostępne są środki dezynfekujące.

Na egzamin praktyczny kandydaci do szkoły przynoszą ze sobą:

 • 2 ołówki miękkie /3B, 5B/ i 1 ołówek /HB/, gumkę do gumowania,
 • farby plakatowe min 6 kolorów, pędzle /min 3 sztuki, 1 płaski i 1 okrągły/, naczynie na wodę, paletę do mieszania kolorów,
 • nożyczki, linijkę / min 15-20 cm/, przezroczystą taśmę klejącą, klej do papieru.

 

Osoby, które zdadzą egzamin i zostaną przyjęte do klasy pierwszej, są zobowiązane do dostarczenia w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oryginałów następujących dokumentów w wersji papierowej, w opisanej teczce: (dane na teczce imię i nazwisko kandydata, pesel, adres zamieszkania, nazwa szkoły Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej)

Dokumenty w teczce:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły /dokument, który był przesłany na e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl/ (druk do pobrania → Wniosek-do-5-letniego-Państwowego-Liceum-Sztuk-Plastycznych-im.-Juliana-Fałata-w-Bielsku-Białej-6)
 • Świadectwo promocyjne z klasy 7 szkoły podstawowej (oryginał),
 • 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia),
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2) wydawane na podstawie obowiązujących przepisów przez pediatrę,
 • Zgoda na udział ucznia w zajęciach z religii/etyki (druk do pobrania → OŚWIADCZENIE RODZICÓW RELIGIA ETYKA
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej (oryginał) – (CKE),
 • karta zdrowia wydawana przez szkołę na zakończenie roku szkolnego ósmoklasistom,
 • opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli kandydat był badany).

 

Uwaga kandydaci cudzoziemcy 

ZASADY OPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW REGULUJE ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat.

 

mgr Andrzej Rubinkiewicz
Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

 

Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnychklik

Więcej informacji na temat rekrutacji – tutaj.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo