Zarządzenie Dyrektora Szkoły (25.03.2020 r.)

Bielsko-Biała, 25 marca 2020 r.
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), zarządza się co następuje:
Od 25 marca wprowadza się obowiązek realizowania podstaw programowych przedmiotów ujętych w planie nauczania dla każdej klasy ZSP w Bielsku-Białej poprzez nauczanie na odległość.
Dalsza praca zdalna może być realizowana w dowolnej formie umożliwiającej kontakt z uczniem i otrzymywaniem od niego informacji zwrotnej, np. za pomocą ogólnie dostępnych platform, poprzez przesyłanie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz poprzez zlecanie zadań a następnie ich kontrolowanie.
Nauczyciele mają obowiązek monitorować aktywność uczniów oraz oceniać realizowane zadania.
Nauczyciele mają obowiązek przekazywać wychowawcom klas oraz dyrekcji szkoły informacje o uczniach, którzy uchylają się od udziału w nauczaniu na odległość. Wychowawcy zaś są zobowiązani do wyjaśnienia z rodzicami powodów takiej sytuacji.
Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel zobowiązany jest do codziennego śledzenia komunikatów pojawiających się w dzienniku elektronicznym mobiDziennik.  (wiadomości lub ogłoszenia) oraz na stronie www szkoły.
Do 10 kwietnia ustala się ostateczną klasyfikację klas 4 PLSP i 6 POSSP. Do tego czasu nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen końcowych. Wychowawcy proszeni są o podsumowanie działalności klas za cały rok szkolny.
Na chwilę obecną Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.
Szanowni Państwo,
wszelkie pytania należy kierować na adres bielskiplastyk@wp.pl.
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej
Andrzej Rubinkiewicz
<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo